Goodbye – Apparat

https://youtu.be/BaK8oXEPYMU

I giorni della chimera – Stefano Zoboli